PPP4BROADBAND

Центар на Извонредност

 

PPP4Broadband Центар на Извонредност

 

PPP4Broadband центарот за извонредност во Македонија е формиран во јануари 2014 година со цел да обезбеди фокусна точка на знаење од доменот на јавно-приватно партнерство при имплементација на широкопојасен интернет. Центарот е дел од мрежата на девет центри на извонредност од Југоисточна Европа кои активно работат во доменот на ЈПП.

ЈПП модели за поставување на широкопојасен интернет – развиени како дел од PPP4Broadband проектот и прилагодени според локалните/националните рамки.

 

ЈПП модели

Приватен Дизајн-Изведба-Операција (ДИО)

Јавен Дизајн-Изведба-Операција (ДИО) Државна сопственост-Управуван од изведувач (GOCO) ЗАЕДНИЧКО ВЛОЖУВАЊЕ BOTTOM UP

Основен Широкопојасен Интернет

x x   x  

NGA Широкопојасен Интернет

  x   x

x

ULTRA FAST Широкопојасен Интернет

x   x x  

 

Документи

PPP4BROADBAND Summary report on national frameworks related to broadband development in rural areas and public private partnership legislation [EN] PDF

PPP4BROADBAND Guidelines on How to use Public Private Partnership for building Broadband networks in Rural Areas [EN] PDF

PPP4BROADBAND Модел - BASIC  JV MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - BASIC  Private DBO MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - BASIC  Public DBO MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - NGA BOTTOM  UP MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - NGA JV MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - NGA PUBLIC DBO MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - ULTRAFAST GOCO MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - ULTRAFAST JV MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Модел - ULTRAFAST Private DBO MODEL [MK] PDF

PPP4BROADBAND Центри на Извонредност заеднички Концепт [EN] [MK] PDF

 

Физибилити студија за Македонска Каменица [MK] PDF