Вести

Aнализа на секторската политика во делот на иновациите и конкурентноста на РМ

Aнализа на секторската политика во делот на иновациите и конкурентноста на РМ

д-р Андријана Богдановска , директор на Центарот за управување со знаење, како експерт преку првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) ја изработи анализата на тема "Анализа на секторската политиката во делот на иновациите и конкурентност на РМ".