д-р Андријана Богдановска , директор на Центарот за управување со знаење, како експерт преку првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) ја изработи анализата на тема "Анализа на секторската политиката во делот на иновациите и конкурентност на РМ".

Целта на оваа анализа е да придонесе во унапредувањето на секторските политики во делот на иновациите, да им овозможи на граѓанските организации застапување засновано на докази и да даде поддршка на реформските процеси поврзани со евро интеграциите. 

Во продолжение може да ја превземете Анализа на секторската политиката во делот на иновациите и конкурентност на РМ .