Анкета за вештини

Потребата за давање на дигитални услуги на граѓаните од страна на државната и јавната администрација се зголеми со почетокот на Пандемијата Ковид-19. Имајќи ги предви сегашните потреби, но и визијата за развој на е-владините услуги во иднина, Центарот за управување со знаење спроведува истражување за јазот во вештините на вработените од различни државни сектори во Северна Македонија. Проектот е финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас.

Истражувањето се заснова врз методологија подготвена од страна на консултантската куќа Мек Кинси за потребите на Европската Унија. Методологијата овозможува резултатите да ги идентификуваат потребите, но и да се споредат со тие од Европската Унија. 

Според методологијата, истражувањето опфаќа три сета на вештини: општи вештини, дигитално граѓанство, и технички вештини. Собраните податоци се анонимни и ќе се обработат на агрегатно ниво. Прашањата во анкетата ја собираат перцепција на раководниот кадар за сегашното ниво на вештини на нивните подредени како и мислење за идните потреби на одделението/секторот/институцијата која ја водат. 

Би ви биле благодарни доколку одвоите време и учествувате во истото!

За повеќе информации околу ова истражување ве молам контактирајте не на телефон: 078 30 15 40. 

 

 

Откажи
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).