Центарот за Управување со Знаење како партнер на проектот И3 од Балканската медитеранслка програма „ Образование за идеи, инвентивност и иновации – И3„ уќествуваше на втората средбана проектот во просториите на CIMM во Лимасол, Кипар  на 1-ви март, 2018.

 

На 29-30 март, 2018-та, се одржа третата транснационална средба на проектните партнери на проектот Иноплатформа од Балканско медитеранската програма на Европската Унија во канцелариите на Европскиот Универзитет во Тирана, Албаниа.

 

 

Пет држави од балканско-средноморската област меѓу кои и Македонија ќе разработуваат платформа насочена кон зајакнување на конкурентноста и иновативноста на бизнис-субјектите. Платформата ќе соддржи алатки со кои компаниите би ги реализирале своите нови бизнис-идеи.

д-р Андријана Богдановска , директор на Центарот за управување со знаење, како експерт преку првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) ја изработи анализата на тема "Анализа на секторската политиката во делот на иновациите и конкурентност на РМ".

„Интегрирани програми за поддршка и раст на малите и средни претприемачи – Случај на Република Македонија” е името на проектот кој Др. Андријана Богдановска Ѓ. ќе го презентира на 2017 PEP Годишна конференција и состанок.