Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво

Проектот има за цел промовирање на територијалниот развој, соработка и поддршка на конкурентноста во Балканско-медитеранската област преку развивање, воспоставување и промовирање на модел за претприемачко учење и трансфер на знаење (Идеи, Пронајдоци, Иновации - И3) за едукација на студенти и претприемачи.

i3 logo 530x207

 

Проект И3

Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво

 

И3 (Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво), е проект финансиран преку првиот повик на Балканско Медитеранската Програма. 

Проектот има за цел промовирање на територијалниот развој, соработка и поддршка на конкурентноста во Балканско-медитеранската област преку развивање, воспоставување и промовирање на модел за претприемачко учење и трансфер на знаење (Идеи, Пронајдоци, Иновации - И3) за едукација на студенти и претприемачи.

 

Име на проектот: Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво
   
Акроним: И3
   
Број на проектот:  
   
Носител на проектот: Бугарски Економски Форум (Софија, Бугарија)
   
Проектен конзорциум: И3 е имплементиран од 6 проектни партнер кои доаѓаат од 5 земји. Бугарскиот Економски Форум е носител на проектот.
  Носител на проектот:
 
  • Бугарски Економски Форум (Софија, Бугарија)
  Проектни партнери:
 
  • Association "Committee Italy-Bulgaria 2013" (Софија, Бугарија)
  • Technological Education Institute of Western Greece (Патрас, Грција)
  • Center for Knowledge Management (Скопје, Македонија)
  • Albania Center for Sustainable Development (Тирана, Албанија)
  • Cyprus International Institute of Management (Никозија, Кипар)
   
Статус на проектот: Активен
   
Времетраење: 01.08.2017 – 31.07.2019
   
Веб страна на проектот:  
   
Проектен менаџмент:  
 
 
 
Краток опис: Балканско-медитеранска област страда од фрагментација на пазарот, висока стапка на невработеност и ограничени вештини на работната сила. Потребни се активности за поттикнување на потенцијалот за претприемништво преку поттикнување на нови бизнис модели, особено оние кои промовираат иновации и поддршка на интернационализација. Проектот има намера да се справи со идентификуваните слабости преку воведување на модел за претприемачко учење и трансфер на знаење насочен кон младите луѓе што ќе ги доближи нивните потреби со побарувачката на пазарот се со цел да се одржи развојот и растот.
 

Очекуваните резултати од проектот вклучуваат:

  • Воспоставена соработка и координација помеѓу партнерите и заинтересираните страни во проектот - образовни и институции за обука и бизниси;
  • Воспоставен И3 претприемачки модел - идеи, пронајдоци, иновации со стратегија за имплементација и основни модуларни програми;
  • Зајакнување на економските и деловните односи меѓу заедниците, поттикнување на економскиот развој, создавање на работни места и конкурентност на МСП;
  • Промовирање на одржлив развој на национално и транснационално ниво преку зголемување на урамнотеженото, ефикасно и одржливо користење на ресурсите и справување со најнепосредните проблеми на економичен начин.
 

Моделот И3 кој ќе се развива како резултат на проектот е иновативна алатка и препознатлив бренд за промовирање на креативно, иновативно и насочено претприемачко учење меѓу дипломираните студенти и млади претприемачи.

Проектот може да се имплементира само на транснационално ниво бидејќи флексибилната природа на овој модел прво обезбедува тестирање на поголемо, транснационално ниво, и следствено се воведува во поголем обем за да ги фокусира напорите за решавање на заеднички регионални и локални или локални проблеми - во овој случај преку стимулирање на иновативното претприемништво меѓу младите.

Додадената вредност на И3 моделот во споредба со другите програми за обука за претприемништво е флексибилноста со фокус на специфични стратешки области кои бараат иновативен пристап. Тоа ќе го стимулира креативното и претприемачкото размислување и на тој начин ќе се искористат сите можности за бизнис во соодветната област.

Корисници:  

 

И3 започна на 1-ви август, 2017 и се очекува да заврши кон крајот на јули 2019 година.