Надминување на јазот во широкопојасен интернет во руралните области на ЈИЕ преку користење на модел на ЈПП

PPP4Broadband е проект кој е финансиран преку 4-тиот повик на транснационалната програма за ЈИЕ.

 

Главната цел на проектот е подобрување на виртуелниот пристап преку развој на широкопојасната мрежа преку користење на модели за јавно-приватно партнерство. Проектот исто така се залага за развивање на транснационални алатки, методологии и водилки кои опфаќаат институционални актери од ЈИЕ во улога на баратели на ЈПП-во.

 

 

Број на проект: SEE/D/0082/3.2/X

Статус: завршен

Рок: 01.11.2012 – 31.12.2014

веб страна на проектот:  http://www.ppp4broadband.eu/

Проект координатор за Македонија : Андријана Богдановска, PhD

Вработени во проектниот тим во Македонија:

д-р. Андријана Богдановска, PhD - Главен истражувач

м-р. Бранко Ѓуровиќ,  – Технички експерт

Јулија Пелева Стојовска – Помлад истражувач – финансии

м-р Наташа Видова - Помлад истражувач – правни аспекти

 

 Проектот PPP4Broadband реализираше четири цели:

  1. Подготовка на девет (9) PPP4Broadband модели кои обезбедуваат совет, примери и алатки за дизајн на инфраструктура и набавка на ЈПП-во.
  2. Воспоставување на Центри за Извонредност во ЈПП-во за широкопојасен интернет кои ќе служат како точки на експертиза за овие модели во секоја од земјите од каде потекнуваат проектните партнери.
  3. Три пилот акции на спроведени модели на јавно-приватно партнерсво Р. Грција, Македонија и Романија.
  4. Национални работилници, две конференции PPP4Broadbnand Days ( Блед, ноември, 2013) и SEE ICT Конференција (Брисел, декември 2014).

Проектот го спроведоа 12 проектни партнери од девет земји од ЈИЕ.

Центарот за Управување со Знаење е македонскиот партнер. 

 

 

За повеќе видеа одете на PPP4Broadband project

 

     

 

Настани:

PPP4Broadband Kick-off meeting - 29-30 January 2013, Strbske Pleso, Slovakia [30/01/2013]

PPP4Broadband 1st project meeting - 29th May 2013, Novi Sad, Serbia [29/05/2013]

PPP4Broadband initial National Info Day, Macedonia [26/06/2013]

PPP4Broadband 2nd project meeting - 23rd and 24th September 2013, Patras, Greece [24/09/2013]

PPP4Broadband Conference, Bled, Slovenia [14/11/2013]

PPP4Broadband 3rd  project meeting - 13th and 15th November 2013, Bled, Slovenia [15/11/2013]

PPP4Broadband Center of Excellence - Public Consultations [23/11/2013]

PPP4Broadband 4th  project meeting - Gabrovo, Bulgaria [18/02/2014]

PPP4Broadband 5th  project meeting - Alba Iulia, Romania [03/06/2014]

PPP4Broadband 6th  project meeting - Patras, Greece [10/07/2014]

PPP4Broadband 7th  project meeting - Skopje, Macedonia [16/09/2014]

Новости:

Municipality of Makedonska Kamenica as a pilot area for implementation of the PPP4Broadband Project [MK]