NWoW4Net-Zero project aims to position HR leaders as key actors in contributing to the ‘Planet' bottom line, by giving them concrete levers for action to drive the transition in their field of intervention: the new ways of working (NWoW).

Премостување на јазот во дигиталните вештини кај мигрантите и бегалците!

СО ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ И МЕЃУКУЛТУРЕН ДИЈАЛОГ ДО ОПШТЕСТВЕНИ ПРЕТПРИЈАТИJA 

Let’s Digital is a project which aims to improve the delivery of training activities to migrant women through digital tools.

 

Yes C+C: Зајакнување на креативните, културните и иновативните вештини за возрасните

Надминување на јазот во дигиталните вештини на државната и јавната администрација

The Center for Knowlege Management (CKM) received funding under the Erasmus + programme KA104 (2020) for the project "Capacity Development for Horizon Europe" - HorizonReady project this fall. HorizonReady aims at increasing CKM iternal capacities for capitalizing on the opportunities of the new Horizon Europe programme.

WECAN цели да го зголеми претприемачкиот капацитет на жените, и да ги зајакне оние кои одлучиле да бидат претприемачи или оние со новосоздадени претпријатија, преку употреба на прилагодена програма за обука.

 

Кружниот HRM има за цел да ја поддржи транзицијата на европските мали и средни претпријатија од секторот за еко индустрија од традиционален, линеарен модел на управување со чвечките ресурси во оддржлив (кружен) модел кој ја подобрува регенерацијата на вештините и компетенциите на работното место и фаворизира кружни и одржливи деловни и организациски модели.

 

Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област 

Проектот Иноплатформа има за цел да ја подобри конкурентноста на Балканско Медитеранската област преку зголемување на постоечкото знаење за иновации во бизнис моделите кое би се преточило во развој на алатки (InnoTools) и сервиси (InnoScoreard и InnoRegion) за подобрување на можностите, капацитетите и знаењето на МСП-ја во воведувањето на иновативни производи и процеси. 

Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво

Проектот има за цел промовирање на територијалниот развој, соработка и поддршка на конкурентноста во Балканско-медитеранската област преку развивање, воспоставување и промовирање на модел за претприемачко учење и трансфер на знаење (Идеи, Пронајдоци, Иновации - И3) за едукација на студенти и претприемачи.

Светот на бизнисот се менува и станува " мобилен". Купувањето со паметни телефони , во секое време , насекаде, постојано се зголемува. Поради овие трендови, компаниите се принудени да ја прилагодат својата веб-страница на новите времиња. Проектот на ЕУ, М-трговија, овозможува систематизирано знаење и нови перспективи за бизнисите преку користењето на мобилната трговија!

This is the first and only portal in Republic of Macedonia in the field of agriculture, forestry, veterinary and other related fields, which allows the fastest flow of information and insight on information about the products, quantity, quality, price, location and everything else that is directly or indirectly related to these topics.

Aim@Innovations е проект поддржан од страна на Централната Европска Иницијатива, преку програмата за трансфер на знаење на KEP Austria и Австриската Развојна Агенција.

Пошироката дел на проектот е да овозмоќи трансфер на знаење и да ги зајакне капацитетите на ЦКМ во побезбедување на тематски обуки и совети во делот на управувањето со иновациите кај МСП-ја, старт-апите, и спин-оф компаниите во Македонија.

Надминување на јазот во широкопојасен интернет во руралните области на ЈИЕ преку користење на модел на ЈПП

PPP4Broadband е проект кој е финансиран преку 4-тиот повик на транснационалната програма за ЈИЕ.