Истражувањето на CKM за економскиот развој е фокусирано на конкурентноста и иновациите на малите и средни претпријатија, признати како главен двигател на економскиот раст на нациите. Во рамките на оваа област, CKM опфаќа и истражување на политики за вработување и самовработување, заедно со решенија за намалување на сиромаштијата.